دیر گداز مهر آریان فارس

  • نشانی:  شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، حد فاصله میدان دوم و سوم، خیابان سازندگی، انتهای خیابان کار پژوه

  • صندوق پستی:   715557358

  • کد پستی:   7158181356

  • فکس:   07137733546

  • تلفن:   07137743286 – 07137733552

  • وب سایت:    www.aryanfars.com

  • ایمیل:           aryanref@gmail.com

دیر گداز مهر آریان فارس