آجرهای منیزیت دولومیت کربن

یکی دیگرازمحصولات شرکت دیرگداز مهرآریان فارس آجرهای دولومیتمنیزیتکربن(مگنولکربن)است این نوع آجر از دسته آجرهای قلیایی میباشدکه درصنعت فولاد استفاده میشود. باتوجه به فراوانی دولومیت درایران وارزان قیمت بود آن نسب به منیزیت، شرکت دیرگداز مهرآریان فارس ازسال۹۷ شروع به تولیدآجرهای مگنولکربن کردکه این شرکت تنهاتولید کننده این گونه آجر به صورت انحصاری درخاورمیانه میباشد.

آجرهای مگنولکربن درپاتیل های ریخته گری مصرف میشوندکه جایگزین خوبی برای آجرهای منیزیتکربن بوده وهمانطور که گفته شدازمهمترین مزیت های این آجر ارزان و فراوان بودن مواداولیه که همان دولومیت است درکشور میباشد، ازاین روهزینه ها را تا حدودی برای صنایع فولادکاهش میدهد.

درکارخانه هایی که ترکیب فولاد از نوع سیلیسیوم کیلد (sikiled۰) است عمر و کارایی آجرهای مگنولکربن درمقابل مواد مذاب بهتر از آجرهای منیزیتکربن است و باتوجه به کیفیت بالای این محصول ،فولادهای بزرگی از قبیل فولاد مبارکه ،فولادخوزستان وچندین فولاد بزرگ کشور از آجرهای مگنولکربن استفاده میکنند.

علاوه برارزان بودن وکیفیت بهتر به آجرهای منیزیتکربن ،دانسیته این نسوز نسبت به نسوزهای منیزیتکربن کمتر است ودرنتیجه تناژ کمتری از این نسوز در یک پاتیل در مقایسه بانسوزهای منیزیتکربن نصب میگردد, در واقع هزینه کمتری به دلیل اختلاف دانسیته پرداخت میگردد.