اسلاید گیت

سيستم اسلايد گيت تشكيل شده از قطعات مختلف كه وظيفه ان كنترل جريان مذاب از پاتيل به تانديش است.براي اينكه تانديش سرعت ريخته گري دلخواه و يكنواخت را در ماشين ايجاد كند بايد سطح مذاب در تانديش كنترل شود.سيستم اسلايد گيت هيدروليكي اين اجازه را مي دهد كه جريان ذوب براحتي كنترل شود قطعات مصرفي در اين سيستم پيچ و مهره،صفحه كشوئي،صفحه ثابت،واشر فنري،قفل نازل،قفل بادامكي است. حاصل فرماييد.

مدل های  موجود

LG22

LG21

ICS

S2

QS2